SSAT閱讀考試三大難點解析

原標題:SSAT閱讀考試三大難點解析

SSAT考試係美國中學考試,同學們喺備考中常常會抱怨SSAT閱讀考試難度太大,其實大家隻要合理製定一個學習計劃,困難係可以克服嘅。

難點之一係喺於閱讀嘅文體類型同知識麵考察嘅難度。

喺SSAT閱讀練習題中,相信大家也發現la,SSAT考試嘅文章文體類型唔同於學生平常接觸比較多嘅議論文同說明文體。相反,SSAT閱讀作為一種考核學生人文知識背景同快遞理解能力嘅考試,喺散文,小說同詩歌等主觀性閱讀文章嘅比例占據較重。學生唔僅僅要記憶英語最基礎嘅句子同詞彙含義,而應當將其文章作為基礎文學嘅入門訓練,這對鮮少接觸西方文學體裁嘅中學生來說係一大難點。另外,SSAT閱讀文章蘊含美國曆史同文化,文學知識,學生倘若缺乏對於文化背景基本la解,同時甚少la解美式思維同寫作模式,喺答題過程中就顯得被動。

難點之二係學生對於美國分析式思維嘅文章結構理解唔到位,閱讀文章嘅長度同句子結構嘅難點難以適應。

SSAT文章句子結構同涉及嘅語法點基本都超出一般中學生需要掌握嘅學習難度,所以長句分析係每個學生需要掌握嘅技能。而另一方麵,由於中西方文化差異同中英文兩種語言嘅差異,英語國家文章嘅結構同中文文章結構上會產生差異。學生倘若習慣中國文學嘅寫作方法同行文,唔la解美式閱讀思維,快速la解英語文章嘅結構,就難以對文章大意同中心形成準確la解。

難點三係缺乏對SSAT特定嘅題型技巧同出題方思路嘅理解,導致做題過程中找唔準答題嘅策略。

每一種考試都有特定嘅題型設置策略同出題思路規律,一些學生英語基礎比較好,同時也有一定文學功底,但由於冇進行針對性嘅題型訓練,一種同出題規律唔符合嘅做題思維方式就可能導致一類題型頻頻出錯。所以掌握SSAT閱讀技巧對於提升分數好有幫助。

search更多:學生
at學生相關網站

發表於 分類 學習